Om du gör något som leder till att du hamnar i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd (PAN) ska du alltid kontakta din förbundsregion för att få vägledning eller rättshjälp. Om du är dömd för ett brott och riskerar avsked hjälper vi dig att föra fram din sak med hjälp av en arbetsrättsjurist.

Händelser som PAN utreder

 • Vådaskjutning.
 • Glömt vapnet.
 • Dataintrång.
 • Misshandel.
 • Visat polislegitimation på krogen.
 • Snatteri.
 • Om en polisstudent ska få fortsätta sin utbildning eller få en varning.

Vad som händer i PAN

Beroende på om det handlar om ett disciplinärende eller ett brott så ser handläggningen i PAN olika ut.

Disciplinärende

 1. Polismyndigheten anmäler ärendet till PAN
 2. Du som har anmälts har rätt att yttra dig skriftligt eller muntligt.
 3. PAN beslutar om det ska bli en varning eller löneavdrag.

Brott

 • Domstolen begär in yttrande från PAN som i sin tur begär in yttrande från dig som har begått brottet eller felet, Polisförbundet, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.
 • PAN ger sitt yttrande till domstolen.
 • När domen inte längre kan överklagas prövar PAN om du ska bli avskedad. Du blir då också varslad om avsked.
 • Polisförbundet begär överläggning i PAN med en skriftlig arbetsrättslig argumentation.
 • När PAN sammanträder har du rätt att närvara. Polisförbundet kan hjälpa dig med ett juridiskt biträde som kan föra din talan vid sammanträdet.
 • PAN beslutar om avsked eller inte. Det kan bli tre möjliga utslag: avsked, uppsägning eller att ärendet skrivs av.

Misskötsamhet

Om du gravt har misskött ditt arbete kan PAN göra en prövning om du har rätt till fortsatt anställning. Polisförbundet kan hjälpa dig med juridiskt stöd under prövningen.

Psykosocialt stöd

Att åtalas för brott eller att hamna i PAN är ofta psykiskt påfrestande. Polisförbundet arbetar därför bland annat med att se till att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar. Så länge en arbetstagare har kvar sin anställning har arbetsgivaren också kvar sitt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.