Du tjänar inte heller in semesterlön under den tiden. Din arbetsgivare kan godkänna tjänstledigheten men är inte tvungen att göra det, förutom när lag eller avtal säger det.

Du får vara ledig för studier

Du har rätt att vara tjänstledig för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra.

Arbetsgivaren kan skjuta på din begärda ledighet i upp till sex månader från det att du har lämnat in din ansökan. Därför bör du ansöka i god tid. Om du inte blir antagen till studierna så gäller inte studieledigheten.

Du har rätt att avbryta din ledighet i förtid. Beroende på hur lång ledigheten är, kan din arbetsgivare skjuta på återgången som mest med en månad.

Efter ledigheten har du rätt till likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som du skulle ha haft om du inte varit ledig.

Viktigt när du ansöker

När du ansöker om studieledighet för en längre period är det viktigt att tänka på hur du utformar ansökan. Du får inte arbeta på lovdagar under studietiden, om du inte har en särskild överenskommelse om det. Men om du ansöker om ledighet inför varje enskild termin har din chef rätt att skjuta upp din ledighet varje gång.

Om du vill arbeta på loven är det bättre om du gör en överenskommelse med arbetsgivaren om att ansöka om flera ledighetsperioder som överensstämmer med terminer och lov, men att allt ansöks och godkänns vid ett tillfälle.

Fackliga utbildningar prioriteras

När det gäller ledighet för fackliga utbildningar är den prioriterad. Du behöver exempelvis inte någon kvalificeringstid för ledigheten. Det finns särskilda bestämmelser om fackliga utbildningar i förtroendemannalagen.

Prova nytt arbete under sex månader

Arbetsgivaren måste inte bevilja tjänstledighet för att prova nytt arbete utanför staten. Men om det är möjligt för arbetsgivaren så finns det inget som hindrar att ni kommer överens om det. Ledighet får vara högst sex månader, om inte din arbetsgivare anser att det finns särskilda skäl att godkänna längre ledighet. Om ni gör en överenskommelse är det bra om ni även kommer överens om vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten.

Prova en annan statlig anställning upp till två år

Du som har en tillsvidareanställning på en statlig myndighet har rätt att vara tjänstledig för att prova en annan tidsbegränsad statlig anställning i upp till två år. Arbetsgivaren kan godkänna längre period vid särskilda skäl. Du ska meddela arbetsgivaren om tjänstledigheten lika lång tid i förväg som din uppsägningstid är, dock högst två månader.

Om du vill avbryta ledigheten ska du informera arbetsgivaren som beviljade ledigheten senast två månader före det du vill börja arbeta igen.

Starta eget – men det får inte konkurrera

Om du har varit anställd längre än sex månader har du rätt till tjänstledighet under sex månader för att prova att driva egen verksamhet. Verksamheten får inte konkurrera och inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren, exempelvis om det skulle innebära att verksamheten inte kan fortsätta på normalt sätt. Du har bara rätt till denna typ av ledigheten en gång under din anställning.

Vård av nära anhörig

Du har rätt att vara ledig för vård av svårt sjuk närstående. Antalet dagar är begränsat till 100 dagar. Är ni flera som vårdar en och samma person får ni dela på dagarna. Ersättningen under ledigheten får du från Försäkringskassan.

Reducerad avgift till Polisförbundet

Om du är tjänstledig kan du ansöka om reducerad avgift, det vill säga att slippa betala hela medlemsavgiften under en tid.