Allmänt om avtalet

Vad innebär avtalet?

– Vi slår ihop två revisioner. Nästa revision blir den 1 mars och ger ett utfall för kollektivet på 7,6 procent, höjda ingångslöner och lägsta lönenivåer för poliser samt ett extra utrymme som kommer att definieras närmare revisionstidpunkten. Vi är överens om att ingen polis ska tjäna under 31 000 kronor i månaden. Lönen sätts till 31 000 kronor för dem som anställs i december i år och ett tillägg utgår (i avvaktan på revision) till alla poliser som har en lön under 31 000 kronor, ob-tillägget höjs, och vi är också överens om att de som har flera år i yrket ska premieras.  

Vilka satsningar har gjorts?  

– De senaste åren har vi fått igenom löneökningar som sticker ut på arbetsmarknaden. Vi har gjort något som nästan ingen annan facklig organisation lyckats med, nämligen fått politiska tillskott av pengar till extra lönesatsningar. Resultatet är att vi på sex år har höjt polislönerna med 30 procent.  

Kan jag räkna med 7,6 procent i löneökning?  

– Nej, lönesättningen är i grunden individuell. Vad just du kommer att få bestäms på regional nivå. Det vi är överens om nationellt är hur mycket pengar som finns att fördela i genomsnitt till alla poliser. 

När får jag min nya lön?  

– Vi räknar med att allt ska vara klart för utbetalning som senast med junilönen nästa år men det kan komma att variera mellan olika regioner och avdelningar. Men oavsett vilket datum din nya lön blir klar att betalas ut kommer den att räknas från den 1 mars och du kommer att få en retroaktiv utbetalning på din löneförhöjning från det datumet.  

Hur blir det för alla som fått ny funktion under 2023 och inte ska ingå i RALS 2023?

– Alla som fått lön i 2023 års nivå kommer att omfattas av revisionen, hur mycket dessa får förhandlas det om ute i respektive region/avdelning.

Kommer ni dela in oss i olika fack eller årskullar där man ska ha tur att ligga i rätt årskull för att få en satsning?

– Nej, vi delar inte in i fack och din årskull gör inte att du får tur eller otur. Alla får minst 31 000 kronor i månaden och de som redan är anställda ingår i revisionen i mars.

Om erfarenhet

Vad gör ni för oss äldre poliser?  

– För kollektivet finns ett högre utrymme än 7,6 procent för erfarna, trots de satsningar som nu görs på att uppvärdera hela lönestrukturen för polisyrket.  

Vad innebär poliser med yrkeserfarenhet och hur ser ni till att de inte blir "omsprungna"? 

– All erfarenhet ska belönas. Målet med detta avtal var att lyfta alla till minst 31 000 kronor i månaden och samtidigt ha tillräckligt mycket kvar för att de äldre ska kunna få ordentliga löneökningar, just för att undvika att de blir omsprungna. De som redan är anställda kommer på kollektivet, det vill säga hela gruppen poliser, att få löneökningar på minst 7,6 procent, men vad var och en får bestäms i de regionala förhandlingar som nu startar.

– Även arbetet med en systematik som ska ersätta KUV fortsätter med målet att det ska omfatta alla polisiära funktioner och vara tydligt inriktat mot att belöna erfarenhet och polisiär kompetens. Vi hoppas kunna komma med mer information om det snart.

Hur går det med KUV-systemet? 

– Vi arbetar vidare tillsammans med Polismyndigheten för att skapa en polisiär utvecklings- och tjänstegradssystematik som kan ersätta dagens KUV (karriär- och utvecklingsvägar). Målet är att hitta ett system som är enklare att administrera och förstå, och som omfattar alla polisiära funktioner. Vi hoppas att vi snart kan komma med mer information om det arbetet.

Kommer de som har jobbat 1–2 år vid revisionen att ha en lägre lön än en nyexad PA?

– Nej, de ”äldre” kommer att få ett lönetillägg upp till 31 000 kr till dess att revisionen är klar. Utfallet i revisionen förhandlas ute på respektive region/avdelning.  

Om olika tillägg

Vad händer med ob-tillägget? 

– Ob-ersättningen höjs ytterligare för att nå en dubblering jämfört med för två år sedan. Samma tider som tidigare gäller för att få ob, men summorna ändras från den 1 januari 2024.

Hur ser Ob-tilläggen ut i antal kronor?

  • OB A = 200 kr/timme
  • OB B = 120 kr/timme
  • OB C = 90 kr/timme
  • OB D = 60 kr/timme

Hur stort är det så kallade Stockholmstillägget?

– I dagsläget får du hälften av skillnaden mellan den individuella lönen och 36 000 kr. Dock max 5 000 kr per månad. Vi kommer tillsammans med arbetsgivaren att se över hur det ska se ut i framtiden.

Läs också 

Läs avtalet RALS-Polis (logga in)

Nytt löneavtal för poliser

Frågor och svar om ett nytt avtal för poliser på kommenderingar

Avtalsrörelsen steg för steg