Vare sig du är ny på din post som förtroendevald eller om du har varit det ett tag så väntar ett spännande uppdrag där du får lära dig mycket om fackligt arbete.

För att underlätta för dig när du företräder Polisförbundet så har vi här samlat våra grundläggande principer för hur vi ska verka som förtroendevalda på Polisförbundet.

Står upp för allas lika värde

Polisförbundet är ett förbund med höga ambitioner när det gäller att förhålla sig till mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och rätten att organisera sig och teckna kollektivavtal.

Vi står upp för alla människors lika värde och all verksamhet som bedrivs i förbundets namn bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat på det sätt de uttrycks i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Om mänskliga rättigheter (Regeringens webbplats)

Etik och värderingar

Vi förutsätter att du delar våra värderingar och tar avstånd från antidemokratiska krafter samt att du agerar på ett sådant sätt att Polisförbundet framstår som ett föredöme både internt i det fackliga arbetet och externt.

Vad du gör och säger påverkar med- och motparters, medlemmars och allmänhetens syn på polisen som kår och Polisförbundet. Det är viktigt att skilja på vad som är dina privata åsikter och vad som är en medlems, kollektivets och förbundets uppfattning.

Att vara förtroendevald är något man är hela tiden, inte bara under arbetstid.

Att vara förtroendevald är något man är hela tiden, inte bara under arbetstid. Hur du väljer att uttrycka dig på sociala medier, i offentliga eller andra sammanhang påverkar hur folk ser på dig och i förlängningen också på dig i egenskap av förtroendevald.

Särskilt viktigt att tänka på

  • När du företräder Polisförbundet har du ett personligt ansvar att medverka till att det inte förekommer diskriminering, trakasserier eller kränkningar inom organisationen.
  • Undvik jävsituationer. Om du funderar över om ett jävsförhållande råder – ta det säkra före det osäkra och avstå. Försätt dig inte i beroendeställning och agera inte så du kan misstänkas agera för egen personlig vinning. Ta inte emot pengar, varor eller tjänster som kan riskera att betraktas som mutor. I ditt uppdrag ska du aldrig befatta dig med ärenden där du är personligt berörd.

Engagemang i andra föreningar eller organisationer

Som förtroendevald på Polisförbundet förväntas du avsätta den tid och de resurser som uppdraget kräver. Ett partipolitiskt engagemang eller engagemang i annan idéburen organisation utgör inget hinder för att ha ett förtroendeuppdrag i förbundet.

Detta under förutsättning att du i ditt fackliga uppdrag följer våra etiska förhållningssätt och våra värderingar och att du i det engagemang som finns parallellt med ditt förtroendeuppdrag agerar i samklang med de förväntningar som finns på dig som förtroendevald för Polisförbundet.

Förtroendeskadligt beteende

Som facklig företrädare ska du verka för förbundets ändamål och agera så att du inte skadar förbundets anseende. Det innebär exempelvis att du inte får yppa information du fått rörande en arbetsgivares eller enskild medlems förhållanden till annan än den som har behov av informationen för att kunna utföra sitt uppdrag. Information du får om medlemmars personnummer, bostadsadress och privata kontaktuppgifter får du inte sprida vidare till någon obehörig utan här råder sekretess.

Så hanterar vi personuppgifter

Resor, representation och inköp

Som förtroendevald ska du agera med gott omdöme och visa varsamhet när du använder förbundets pengar. Det kan tyckas vara självklart men ibland kan det ändå uppstå frågor om hur man ska göra i vissa situationer.

Resor

  • Kontakten och närheten till medlemmarna ska vi givetvis prioritera men res inte i onödan. Välj digitala mötesplatser om det är möjligt och lämpligt.
  • Tänk på att resorna alltid ska kunna motiveras både vad gäller syfte, resväg och färdsätt. Resorna ska vara så kostnadseffektiva och miljövänliga som möjligt.

Representation

När Polisförbundet är värd så ska representationen vara återhållsam, ha ett omedelbart samband med verksamheten och utgiften ska vara skälig. Det gäller både när vi riktar oss till utomstående organisationer, företag och enskilda personer eller till våra egna medarbetare och förtroendevalda.

Endast vid särskilda tillfällen bjuder vi på alkohol och då ska det alltid också finnas alkoholfria alternativ. För att bjuda på alkohol krävs ett beslut av kanslichef, ordförande eller respektive styrelse.

Inköp

Vi vill bidra till ökad hållbarhet genom att upphandla varor som lämnar minsta möjliga miljö- och klimatavtryck. Polisförbundet ska vara ett föredöme i fråga om rättvis och etisk handel. Rättvisemärkta produkter ska väljas i de fall sådana finns att välja.

De leverantörer vi väljer ska:

  • följa de lagstiftningskrav som finns
  • inte vara föremål för brottsutredning och de ska inte förknippas med kriminalitet, rasism, diskriminering, barnarbete, prostitution, eller förtryck
  • ha tecknat kollektivavtal eller hängavtal alternativt uppfylla bättre villkor än kollektivavtal.

Läs också

Introduktionshandboken för förtroendevalda (pdf)

Guide: 3 lagar för förtroendevalda

Poliser för poliser – ditt yrkesförbund

Läs våra etiska riktlinjer och andra styrdokument på Mina sidor (logga in)