Förtroendemannalagen (FML)

Du som är förtroendevald omfattas av Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Den syftar bland annat till att skydda förtroendevalda från repressalier från arbetsgivaren.

Polisförbundet och Polismyndigheten har också tecknat ett kollektivavtal rörande villkor för fackliga förtroendemän som kompletterar FML. Du har rätt till den ledighet som behövs för det fackliga uppdraget med stöd av FML och kollektivavtalet. Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen har du rätt att vara ledig utan löneavdrag.

Några rättigheter enligt FML och kollektivavtalet:

  • Du har rätt till den ledighet som behövs för att kunna fullgöra det fackliga uppdraget.
  • Du har rätt att ta ledigt för utbildningar och centrala fackliga uppdrag.
  • Arbetsgivaren får inte hindra en förtroendevald från att fullgöra sitt fackliga uppdrag.

Medbestämmandelagen – MBL

Medbestämmandelagen, MBL, ger arbetstagarna inflytande över arbetsvillkoren och hur arbetet organiseras. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med den fackliga organisationen innan beslut tas om viktigare förändringar gällande verksamheten eller en arbetstagare.

Dessutom ska arbetsgivaren lämna kontinuerlig information. MBL är semidispositiv, vilket innebär att bland annat förhandlingsskyldigheten kan ersättas av samverkansavtal. Här hittar du också bland annat regler för föreningsrätt, förhandlingsrätt, fredsplikt, kollektivavtal, tvister och medbestämmande.

Arbetsmiljölagen – AML

Skyddsombudets roll och uppdrag regleras av arbetsmiljölagen. Eftersom skyddsombud utses av och är en del av den fackliga organisationen har man även stöd i förtroendemannalagen. Både förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att bli informerad om organisationsförändringar och att delta i att planera dem. Lagarna ger också skyddsombud rätt att begära åtgärder, stoppa arbetet vid akuta arbetsmiljörisker och tillkalla arbetsmiljöverket.

Vad är arbetsrätt?

Arbetsrätt är ett samlingsnamn för de lagar och kollektivavtal som reglerar och påverkar arbetsmarknaden, som MBL, FML och AML.

Läs också

Introduktionshandboken för förtroendevalda (pdf)

Engagera dig i Polisförbundet

6 anledningar att gå med i Polisförbundet