– Poliser skyddar de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna och jobbar för människors trygghet och säkerhet. Det ska självklart också genomsyra våra egna arbetsplatser och fackliga sammanhang, säger förbundsordförande Katharina von Sydow.

I programmet står bland annat att för att följa diskrimineringslagen samt agera professionellt och göra ett bra jobb, behöver både Polisförbundet och polismyndigheterna få ökade insikter om att olikheter kan innebära fördelar. Mångfald behövs!

För verksamhetens bästa

Samhället blir alltmer mångfacetterat och poliskåren får alltmer komplexa arbetsuppgifter. För att kunna leverera bättre resultat behöver vi poliser med olika kompetenser och olika bakgrund.

– Om fackförbund, arbetsgivare och medarbetare blir bättre på likabehandling så kommer det att leda till bättre resultat, ett ökat välmående och en tryggare arbetsmiljö som gör oss till ännu bättre – och ännu stoltare – representanter för kåren, säger Katharina von Sydow.

Vårt likabehandlingsprogram har två inledande krav:

  1. Polismyndigheterna ska arbeta aktivt och systematiskt – i samverkan med arbetstagar- och skyddsorganisationerna – för att förebygga och motverka diskriminering samt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, religion eller annan trosuppfattning.
  2. Polisförbundets förtroendevalda ska verka för jämställdhet, mångfald och motarbeta all form av diskriminering i arbetslivet, såväl inom polismyndigheterna som inom Polisförbundet och annan verksamhet som Polisförbundet deltar i.

Så tycker våra medlemmar

Inom Polismyndigheten utgör kvinnor en tredjedel av arbetskraften. Av kvinnorna tycker 54 procent att mannen utgör normen på arbetsplatsen och 59 procent uppger att kvinnliga poliser respekteras lika mycket på arbetsplatsen av både chefer och kollegor.

Männen uppfattar situationen annorlunda. 34 procent tycker att mannen utgör normen och 89 procent anser att kvinnliga poliser respekteras lika mycket på arbetsplatsen av både chefer och kollegor (Novus-undersökning år 2022, drygt 2 000 svarande).

Hur situationen ser ut för grupper som omfattas av de andra diskrimineringsgrunderna finns tyvärr inga siffror på.

Läs hela vårt likabehandlingsprogram och andra kongresshandlingar (för dig som är medlem)