Diskrimineringsgrunderna

Diskriminering innebär att du missgynnas, det vill säga behandlas sämre än en annan person och anledningen är kopplad till någon av lagens diskrimineringsgrunder:

 • kön,
 • könsöverskridande identitet eller uttryck,
 • etnisk tillhörighet,
 • religion eller annan trosuppfattning,
 • funktionsnedsättning,
 • sexuell läggning eller
 • ålder.

Det är diskriminering även om du inte tillhör någon av de uppräknade kategorierna men missgynnas för att arbetsgivaren tror att du gör det eller för att du har en nära anhörig som tillhör någon av kategorierna.

Indirekt diskriminering innebär att arbetsgivaren tillämpar ett kriterium eller tar ett beslut som till synes är neutralt men som missgynnar en grupp som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna.

Dessutom har föräldralediga och gravida ett skydd mot diskriminering i föräldraledighetslagen.

Om du känner dig negativt särbehandlad av annan anledning kan det istället handla om kränkande särbehandling.

Du som blivit diskriminerad

Om du upplever att du blivit diskriminerad behöver du inte berätta det för din arbetsgivare. Men du bör kontakta ditt fackliga ombud. För att Polisförbundet ska kunna ställa arbetsgivaren till svars måste det begära förhandling inom fyra månader från det att händelsen blev känd för Polisförbundet eller inom två år från händelsen. Det är viktigt att du dokumenterar vad som hänt: tid, plats, vittnen och så vidare.

Arbetsgivarens ansvar

Din arbetsgivare är skyldig att se till att diskriminering inte förekommer på ditt jobb.

Varje år ska arbetsgivaren tillsammans dig och dina kollegor, planera aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering samt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Arbetsgivaren ska:

 • undersöka risker för diskriminering
 • analysera orsakerna
 • vidta förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
 • följa upp och utvärdera arbetet.

De områden som ska ingå i det förebyggande arbetet är:

 • arbetsförhållanden
 • löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning och övrig kompetensutveckling
 • möjligheterna att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Din arbetsgivare ska dessutom genomföra en lönekartläggning varje år. Det görs för att upptäcka, åtgärda och förhindra om män och kvinnor med likvärdiga arbetsuppgifter har osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor.

Du som förtroendevald

Samla så mycket information som möjligt om händelsen. Tänk på att inte värdera det du hör och bemöt den drabbade med respekt. Ta reda på:

 • Tillhör personen någon av de sju kategorierna i diskrimineringslagen eller är personen föräldraledig eller gravid?
 • Är personen medlem i Polisförbundet?
 • Har personen missgynnats, dvs behandlats sämre än någon annan?
 • Är den missgynnade personen och jämförelsepersonerna i en jämförbar situation?
 • Har arbetsgivaren en godtagbar förklaring till sitt agerande?

Om någon har diskriminerats och om medlemmen vill, så kan Polisförbundet centralt begära förhandling. Det måste göras senast fyra månader från det att Polisförbundet fått veta om händelsen eller två år från händelsen.

Stå upp för dina kollegor

Det är din arbetsgivare som har det juridiska ansvaret för att säkerställa att ingen blir diskriminerad, men som kollega kan du bidra till en inkluderande arbetsmiljö.

Visa tydligt att du tar avstånd från skämt, föreställningar och negativa påståenden om personer som har samband med diskrimineringsgrunderna.
Avfärda inte den som anser sig trakasserad genom att säga ”det var nog inte så illa menat”. Erbjud istället ditt stöd och uppmana personen att vända sig till sin fackliga företrädare på arbetsplatsen och en arbetsgivarrepresentant.