Inga sanktioner är kopplade till yrkesetiken och bara kongressen kan styra över innehållet.
 1. En polis främjar i sitt samhällsuppdrag rättvisa, trygghet, säkerhet och tillförsäkrar allmänheten skydd och hjälp, med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet, värdighet och grundlagsskyddade rättigheter.
 2. En polis tar ansvar för den polisiära makten, befogenheterna, skyldigheterna, kunskaperna och färdigheterna genom att agera respektfullt och utifrån legalitet, proportionalitet, och objektivitet.
 3. En polis sätter samhällsuppdraget och allmänhetens intressen före egna intressen och före lojaliteter som ligger utanför samhällsuppdraget, samt nyttjar inte sin ställning för personlig vinning.
 4. En polis motverkar försök till otillbörlig påverkan, söker hjälp om sådan påverkan sker samt iakttar särskild försiktighet med sådant som kan tolkas som muta, jäv, korruption eller otillbörlig fördel.
 5. En polis rapporterar missförhållanden inom organisationen samt påtalar när anställda i verksamheten uppför sig på ett sätt som inte är förenligt med samhällsuppdraget eller som på annat sätt krockar med yrkesetiken för poliser. 
 6. En polis vill vara tillgänglig, engagerad och hänsynsfull i sitt samhällsuppdrag och påtalar när bristande förutsättningar försvårar denna strävan.
 7. En polis tar aktivt ansvar för sin egen, organisationens och yrkets utveckling genom att reflektera över och dra lärdomar från yrkets olika dilemman, ge och ta konstruktiv återkoppling samt genom att vara öppen för erfarenhet, kunskap, forskning och evidens.  
 8. En polis tar hand om utrustning, arbetsverktyg och andra resurser så att de av samhället tilldelade medlen inte slösas eller missbrukas.
 9. En polis dokumenterar och vidarebefordrar i sitt arbete enbart objektiv och saklig information om individer samt är alltid varsam med information som rör de personer man möter i sin yrkesutövning samt med information som gäller enskilda ärenden.  
 10. En polis vårdar sitt språk och är särskilt noga med att avhålla sig från ett språkbruk eller annat agerande som kan uppfattas som diskriminerande, kränkande eller på annat sätt skadar individer och grupper och därmed också kårens anseende.
 11. En polis är uppmärksam på sitt eget och andra anställdas mående och söker hjälp eller uppmanar, för individens och uppdragets bästa, andra att söka hjälp vid fysisk eller psykisk ohälsa.
 12. En polis är en god representant för poliskåren och en förebild för andra i yrket genom att, oavsett om denne är i tjänst eller inte, sträva efter att följa yrkesetiken och därigenom bidra till kårens legitimitet och förtroende.  

Hur togs yrkesetiken fram?

Polisförbundets yrkesetik för poliser utgår från redan befintlig etik i antagningskraven till polisutbildningen, polislagen, polisförordningen, den statliga värdegrunden med mera. Den bygger också på en medlemsenkät med svar från drygt 3 000 medlemmar som bland annat fick rangordna olika etiska värden.

I framtagandet bidrog regionerna, förbundsstyrelsen samt en brett sammansatt referensgrupp. På kongressen 2022 hölls ett seminarium i ämnet och kongressdeltagarna fick göra medskick till det fortsatta arbetet.

– Yrkesetiken är en viktig pusselbit för att stärka professionen. Andra samhällsbärande yrkesgrupper med stora befogenheter och stort ansvar har redan yrkesspecifik etik genom sina fackförbund. Vi sällar oss äntligen till dem om höstens kongress antar vårt förslag, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.