Polisförbundet har ingen egen arbetslöshetskassa men ett visst skydd ingår i medlemsavgiften. Innan du har fått tillsvidareanställning eller om du funderar på att säga upp dig bör du vara med i en arbetslöshetskassa, en a-kassa.

Organisationen Sveriges A-kassor  har uppgifter om alla a-kassor.

Om du säger upp dig själv

Du som säger upp dig själv och inte uppfyller kraven för att få inkomstrelaterad ersättning från Polisförbundets arbetslöshetsersättning, PAE, har alltid möjlighet att beviljas grundersättning från Alfa-kassan. Det gäller till exempel dig som varit medlem kortare tid än 12 månader och inte tillhört någon annan arbetslöshetskassa tidigare. Sök då om grundersättning hos Alfa-kassan.

Studerande eller provanställda polisassistenter

Studerande eller provanställda polisassistenter har inte rätt till Polisförbundets arbetslöshetsersättning, PAE.  

Du som är student och som tillhör en arbetslöshetskassa rekommenderas därför att bli kvar i din a-kassa tills dess att du har en tillsvidareanställning som polisassistent.

Polisförbundets arbetslöshetsersättning

Om du blir avskedad från ditt arbete kan du få ersättning från Polisförbundets arbetslöshetsersättning, PAE. I enstaka fall kan medlemmar som säger upp sig själva – för att de riskerar att bli uppsagda på grund av brott – också få ersättning. 

Du ska vara tillsvidareanställd och aktiv medlem i Polisförbundet för att kunna få ersättning från Polisförbundets arbetslöshetsersättning.

Ersättningsperiod och avstängningsdagar

Om du har sagt upp dig själv eller orsakat din uppsägning riskerar du som längst 45 avstängningsdagar då du inte får någon ersättning. Avstängningstiden räknas med fem dagar per vecka.

En ersättningsperiod är 300 dagar. Perioden förlängs till 450 dagar om du har barn under 18 år. Varje ersättningsperiod inleds med 6 karensdagar då ingen ersättning betalas ut.

Arbetsvillkor

För att få ersättning ska du uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Det finns två varianter av arbetsvillkor, en huvudregel och en alternativ regel.

Huvudregel

Du har rätt till ersättning enligt huvudregeln om du:

  • har arbetat minst 6 månader med minst 80 timmar per månad under de senaste 12 månaderna före arbetslösheten.
  • kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag.
  • har varit föräldraledig eller om du har deltagit i totalförsvarsplikt í högst två månader.

Alternativregeln

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret enligt huvudregeln finns en alternativregel. Du har rätt till ersättning enligt den alternativa regeln om du:

  • under de senaste 12 månaderna ska ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 månader. Var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.
  • kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag.
  • har varit föräldraledig eller om du har deltagit i totalförsvarsplikt í högst två månader. Då måste det finnas minst 330 timmars arbete i de övriga 4–5 månaderna.

Inkomstrelaterad ersättning

Om du har rätt till arbetslöshetsersättning från Polisförbundet så betalas grundersättningen ut från Alfa-kassan och den inkomstrelaterade ersättningen från PAE.

Det som avgör hur mycket du får är hur många ersättningsdagar som har betalats ut. Som ersättningsdagar räknas både dagar med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

Fortsatt medlemskap när du är arbetslös

Om du blir arbetslös uppfyller du inte längre kraven för att vara aktiv medlem i Polisförbundet. Däremot kan du ansöka om passivt medlemskap i Polisförbundet. Det måste du göra inom 30 dagar. Om du inte kontaktar oss inom 30 dagar blir du utesluten ur Polisförbundet.

Övergång till Polisförbundet

Om du ansöker om PAE under ditt första år som fast anställd polis måste du skicka in ett övergångsbevis till oss för att kunna tillgodoräkna dig tiden i den förra a-kassan. Tänk på att det inte får finnas något tidsglapp i medlemskapet från den förra a-kassan till PAE. Skicka en kopia på övergångsbeviset till:

Polisförbundet
Medlemsservice
Box 5583
114 85 Stockholm

Övergång till annan arbetslöshetskassa

PAE kan inte utfärda ett övergångsbevis till en arbetslöshetskassa. Arbetslöshetskassan ser därför den sökande som en ny medlem som måste uppfylla ett medlemsvillkor. Ett medlemsvillkor innebär att du varit fullt betalande medlem i en arbetslöshetskassa i 12 månader.

Om du skulle bli arbetslös under de första 12 månaderna kan du ha rätt till ersättning från Polisförbundet till dess att du uppfyller medlemsvillkoret i nya arbetslöshetskassan. Men detta gäller inte om du har sagt upp dig själv.

Dubbelanslutning går bra

Det går bra att vara medlem i både Polisförbundet och en arbetslöshetskassa. Avgiften till Polisförbundet sänks dock inte. Den som är dubbelansluten till PAE och till en arbetslöshetskassa får enbart ersättning från arbetslöshetskassan vid arbetslöshet.