Ditt ansvar som chef

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. I praktiken fördelar arbetsgivaren ut ansvaret för arbetsmiljön på olika nivåer i organisationen. 

Vilket ansvar du har som chef ska framgå av Polismyndighetens riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter som du hittar på Intrapolis. Vanligtvis ansvarar du för arbetsmiljön inom ditt arbetsområde, det kan till exempel handla om riskbedömningar vid förändring i verksamheten och skyddsronder. 

Som chef ska du utreda arbetsskador, anmäla allvarliga tillbud och dödsfall till Arbetsmiljöverket. När din medarbetare har varit sjukskriven en tid ska du göra en rehabiliteringsutredning. 

Du måste få rätt förutsättningar

För att kunna leva upp till ditt arbetsmiljöansvar krävs det att du får rätt förutsättningar i form av utbildning, stöd, resurser och befogenheter. Om du upplever att du inte får rätt stöd eller resurser ska du returnera de fördelade uppgifterna till din chef. 

Samarbeta med skyddsombudet

Som chef samarbetar du tätt med skyddsombudet i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därför är det viktigt att ert samarbete fungerar.

Skapa bra förutsättningar:

  • Involvera skyddsombudet tidigt i processen
  • Se till att skyddsombudet får den tid som behövs för uppdraget
  • Se till att skyddsombudet får den kompetensutveckling som behövs

Råd och stöd i arbetsmiljöfrågor

Chefer har möjlighet att få stöd och hjälp med det förebyggande arbetsmiljöarbetet från Polismyndighetens HR-avdelning och Företagshälsa. Det kan till exempel handla om frågor som stressrelaterade besvär, ergonomi, alkoholproblem med mera.

Du hittar information om Polismyndighetens rutiner och riktlinjer på Intrapolis.

Polisförbundet har minst en person ansvarig för chefsfrågor i samtliga regioner, det finns även en egen ombudsman du kan vända dig till för stöd i chefsfrågor.