En framgång för Polisförbundet är att parterna har enats om en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inom statlig sektor. En bra arbetsmiljö är av stor vikt för alla statligt anställda och har blivit särskilt påtagligt för polisen och rättsväsendet med den oroliga samhällsutveckling som vi sett de senaste åren. Att man också inkluderar att skyddsombudens roll ska värdesättas är även det en framgång.

– Det här ser vi som mycket angeläget med tanke på de påfrestningar våra medlemmar utsätts för. Det är också glädjande att vi har kommit överens om att man även ska beakta erfarenhet inom yrket och det kompetensdjup som det innebär, säger Katharina von Sydow, ordförande för Polisförbundet.

Nu tar förhandlingarna med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen vid.

– Det centrala avtalet bygger en plattform för de nationella förhandlingar som kommer att ge resultat för våra medlemmar efter att de regionala förhandlingarna är klara, säger Martin Åberg, förhandlingschef.

Det tvååriga avtalet gäller för perioden 2023 – 2025 och garanterar att löneutrymmet totalt för alla medlemmar inom OFR/S,P,O minst följer det inom den svenska exportindustrin framförhandlade märket. Utfallet på de enskilda arbetsplatserna förhandlas sedan fram lokalt. Avtalet innebär bland annat också att semestertillägget höjs till 0,49 procent, och att båda föräldrar får rätt till ledighet för besök vid mödravårdscentral.

Vad är OFR/S,P,O?

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100 000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Sveriges lärare, Försvarsförbundet, Ledarna, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket.

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Kollektivavtalen tar upp nästan allt som handlar om ditt arbetsliv, till exempel din lön, arbetstid, semester, försäkringar och pension. Mer om kollektivavtal

Läs också

Så sätts din lön

Om avtalsrörelsen