Om jag tar ett uppdrag som chef, finns det då någon anledning att vara kvar som medlem i Polisförbundet?

– Absolut! Förutom att du har kvar allt som ingår i medlemskapet, som försäkringar, rättshjälp med mera, så har Polisförbundet mandat att förhandla för dig. Vi är unika på det sättet att vi är ett yrkesförbund som organiserar poliser i alla funktioner och driver frågor som är viktiga för yrket vilket också innefattar frågor som rör chefer inom polisen. 

Vilka frågor driver ni för chefer?

– Polisförbundet ska vara en garant för att chefers rättigheter och möjligheter tas tillvara. Ett gott ledarskap är grundläggande för att skapa ett bra resultat och en god arbetsmiljö för alla, men i detta glöms ofta chefernas egen arbetsmiljö bort. Den vill vi lyfta fram. Man måste ges rätt förutsättningar att vara chef. Om inte tiden räcker till går det inte.

Är det ett utbrett problem?

– Ja, chefer förväntas, utöver att vara tillgängliga för medarbetare och utveckla verksamheten, att ingå i till exempel styrgrupper, arbetsgrupper och andra tillikauppdrag.

En del har dessutom dubbla roller och det är mycket administrativt arbete som ska göras. Det leder till att många chefer arbetar långt över normala arbetstidsmått. Målsättningen är att även chefer ska orka och ha ett hållbart arbetsliv.

Hur kan polismyndigheterna avlasta chefer?

– Bland annat genom ett behovsanpassat administrativt stöd men också genom att tillsätta fler biträdande chefsfunktioner. Det är bara för vissa chefstjänster som det finns biträdandefunktioner. Det får till följd att chefsuppdraget blir lidande och man skapar egna lösningar där det egentligen borde finnas en biträdande chef. Här vill vi att polismyndigheterna gör en behovsinventering och ser till att chefer får det stöd som behövs.

"Som en del av uppvärderingen av yrket måste även chefers löner höjas inom polismyndigheterna." 

Vad säger du till de som tänker att cheferna ändå har lön för mödan?

– Chefer ska ha konkurrenskraftiga löner. Chefer ingår i laget och Polisförbundet är en del av laget. Som en del av uppvärderingen av yrket måste även chefers löner höjas inom polismyndigheterna. Mellan vissa nivåer är löneskillnaden liten och man ställer sig frågan varför man som medarbetare skulle vilja ta på sig ett större ansvar som chef om man inte får betalt för det?

Några fler frågor ni driver?

– Det ska vara möjligt att gå in och ur ett chefskap. Om man vill ha en paus i sitt chefskap, av olika anledningar, ska man kunna göra det för att sedan kunna komma tillbaka. Idag är detta inte självklart utan man blir ifrågasatt i stället för uppmuntrad. Här behövs en kulturförändring inom polisen som Polisförbundet kan stötta. Polismyndigheterna behöver också utveckla omhändertagandet av nya chefer och ha bättre kompetensförsörjningsplaner och karriärplanering för sina medarbetare.

Vart vänder jag mig med frågor?

Har du en fråga om chefskap och vårt fackliga arbete kan du vända dig till mig eller direkt till den kontaktperson som för chefsfrågor som finns i din förbundsregion.

Kanske vill du också engagera dig i facket? Fackets tanke är ju att man engagerar sig tillsammans och vi vill bredda engagemanget i chefsfrågor. Det finns förstås en utmaning i detta då många chefer är hårt belastade och har svårt att få tiden att räcka till även för fackligt arbete, men hugade spekulanter är alltid välkomna att höra av sig!

Mer om chefsfrågor som vi driver just nu