Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö handlar om alla faktorer i arbetet som påverkar hur du mår. Det kan till exempel vara:

 • utrustning
 • it-miljö
 • hur lokalerna är utformade
 • ledarskap
 • hur arbetet är organiserat
 • hot och våld

Arbetsgivaren har huvudansvaret

På din arbetsplats är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Läs om ditt arbetsmiljöansvar som chef

Skyddsombud jobbar för arbetsmiljön

På arbetsplatser med mer än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud. Skyddsombudet är en facklig förtroendevald och fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor. Du kan alltid vända dig till ditt lokala skyddsombud om du upptäcker risker eller brister i din arbetsmiljö.

Skyddsombudets uppgifter:

 • verka för en bra arbetsmiljö
 • bevaka hur arbetsmiljön påverkar hälsa, trivsel och fysiska risker
 • bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen

Koll på arbetsmiljön

Hur vi ska få en god arbetsmiljö regleras i arbetsmiljölagen, i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i kollektivavtal. För att få en fungerande arbetsmiljö krävs ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det är en metod som går ut på att regelbundet:

 • undersöka arbetsmiljön
 • identifiera och bedöma risker
 • åtgärda risker
 • följa upp om riskerna har åtgärdats

Lär dig mer om arbetsmiljö