Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö handlar om alla faktorer i arbetet som påverkar hur du mår och/eller utgör risker för att bli skadad. Det kan till exempel vara:

 • Utrustning
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling
 • Hur lokalerna är utformade
 • Ledarskap
 • Hot och våld

Arbetsgivarens och fackets roll

Det är din arbetsgivare som har huvudansvaret för arbetsmiljön. 

Polisförbundet cirka 900 skyddsombud arbetar med stöd av våra ombudsmän för att du ska få en bättre arbetsmiljö – även om det innebär ökade kostnader för arbetsgivaren. Till exempel arbetar vi för bättre utrustning, stöd vid arbetsskador, rimligare arbetsbelastning och fler poliser. 

Skyddsombud jobbar för arbetsmiljön

På arbetsplatser med mer än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud. Skyddsombudet utses av den fackliga organisationen och fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor. Du kan alltid vända dig till ditt lokala skyddsombud om du upptäcker risker eller brister i din arbetsmiljö.

Skyddsombudets uppgifter:

 • Verka för en bra arbetsmiljö.
 • Bevaka hur arbetsmiljön påbverkar hälsa, trivsel och fysiska risker.
 • Bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Bli skyddsombud

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Hur vi ska få en god arbetsmiljö regleras i arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. För att få en fungerande arbetsmiljö krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som går ut på att regelbundet:

 • Undersöka arbetsmiljön
 • Identifiera och bedöma risker
 • Åtgärda risker
 • Följa upp om åtgärderna fått avsedd effekt

Läs också

Ditt arbetsmiljöansvar som chef

Arbetsmiljöverkets webbplats

Partsrådet - stöd till lokala företrädare inom statliga sektorn