En bra polis för allas trygghet

En central del i vårt välfärdssamhälle är att människor ska slippa känna oro för att utsättas för brott, att polisen kommer när man larmar och att polisen har rätt förutsättningar för att utreda de brott som begås. Vårt samhällskontrakt bygger på en hög grad av tillit, trygghet och respekt för både lagar, vår demokrati och för varandra.

Trygghet kommer inte av sig självt. Det är något vi alla tillsammans skapar varje dag. Men den brist på poliser som står i främsta ledet i försvaret av både demokratin och rättsstaten, har utvecklats till ett allvarligt samhällsproblem. Sverige behöver fler bra poliser för allas trygghet.

Det här vill Polisförbundet

Höj polislönerna

Polisernas löner måste stå i proportion till yrkets ansvar och till de tuffa arbetsvillkoren. Idag tappar Polismyndigheten erfarenhet och kompetens då allt för många lämnar kåren i förtid. En viktig orsak är de låga lönerna. För att minska kompetenstappet krävs det att vi höjer polisyrkets status så att fler vill bli poliser.

Fler poliser – men rätt poliser

Sverige behöver fler poliser. Men det spelar också roll vem som blir polis. Därför får kraven på ett svårt och komplext yrke inte sänkas.

Öka karriärmöjligheterna

Att vara polis är ett komplext och svårt arbete som kräver ständig utveckling. De som vill utvecklas i sina yrkesroller ska kunna göra karriär utan att nödvändigtvis bli chef. Det krävs ökade möjligheter att specialisera sig och förkovra sig i yrket. Och när man utvecklas ska det återspeglas i den lön man får.

Låt poliser vara poliser

Den ökade administrativa bördan måste minska så att tiden istället kan läggas på effektivt polisarbete. Det handlar helt enkelt om att förbättra förutsättningarna för poliser att göra sitt jobb.

Polisförbundet har därför föreslagit att polisstödsassistenter ska inrättas för att minska den administrativa bördan för poliser i IGV-verksamhet. Polisförbundet vill även utreda om polistödsassistenter kan införas för poliser i utredande verksamhet.

Närmare medborgarna

När polisens analyser och prioriteringar sker på lokalpolisområdesnivå kommer vi också närmare medborgarnas behov och önskemål. Polisen behöver också samverka med socialtjänst, skola och kommun.

Satsa på professionen

Styrningen av verksamheten behöver utgå från och lyfta polisernas kunnande, erfarenhet och yrkesetik. På så vis kan resultaten förbättras.

Utveckla ledarskapet

Cheferna behöver få kompetensutveckling, administrativt stöd, nätverk, löpande få arbeta mer nära sina medarbetare och leda arbetet.

Tydliga insatser för minskat hot och våld mot polisen

Sju av tio poliser uppger att utsattheten i yrket har ökat. Och många drabbas hårt av bristen på kollegor, vilket inte minst minskar tryggheten vid akuta situationer.

De senaste årens attacker mot poliser talar för att det behövs tydligare lagföring och snabbare processer, samt starkare lagstiftning när poliser drabbas av yttre våld. anger

Satsa på forskning och utveckling

Stärk polisyrket, effektivisera verksamheten och utveckla förbättrade arbetsmetoder genom både en högskoleutbildning för poliser och mer forskning.

Yrkes- och kriminalpolitiskt program

Här kan du läsa mer om vår politik för att ge poliser de bästa förutsättningar att bekämpa brottslighet och skapa trygghet.

Ykres- och kriminalpolitisktpolitiskt program